Aktualności Vitroterm-Murów S.A.

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU DOKUMENTU AKCJI IMIENNEJ

14 października 2020

                                                         Do Zarządu

                   Spółki Akcyjnej  „Vitroterm- Murów” , ul. Wolności 33, 46-030 MURÓW

 

          WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU DOKUMENTU AKCJI IMIENNEJ

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….......

                                     /IMIĘ i  NAZWISKO/                                                       /PESEL/

Adres zamieszkania/siedziba (kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu nr telefonu, adres e-mail)

………………………………………………………………………………………………...………………....………..

……………………………………………………………………………………………………………………………....

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) …………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Proszę o umorzenie dokumentów akcji imiennych i wydanie duplikatów dokumentów tych akcji :

SERIA A Nr:………………………………………………………………………………………………………………….

Razem ……………….szt. akcji  wydanych na ………………………………………………………………..

SERIA A Nr:………………………………………………………………………………………………………………….

Razem ……………….szt. akcji  wydanych na ………………………………………………………………..

SERIA A Nr:………………………………………………………………………………………………………………….

Razem ……………….szt. akcji  wydanych na ………………………………………………………………..

                                                        /NAZWISKO I IMIĘ PIERWSZEGO WŁAŚCICIELA/
przedkładając w załączeniu: Dokumenty potwierdzające prawa do akcji*( np. w przypadku nabycia akcji przez spadkobierców) ,

……………………………………………………………………………………….................................

………………………………………………………………………………………………………………............

*-nie dotyczy akcjonariuszy-osób wpisanych w księgę akcyjną

Uzasadnienie wniosku:………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z art. 357 § 3 kodeksu spółek handlowych duplikaty akcji zostaną
wydane na koszt wnioskodawcy.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VITROTERM-MURÓW S.A.,
w związku z realizacją moich uprawnień jako akcjonariusza Spółki.  

 

………………………………………………….dnia ………….…………

     /MIEJSCOWOŚĆ/                                                            /DATA/

                                                                                                             

                                                                                                                   ……………………………………………….……..

                                                                                                                       CZYTELNY PODPIS  WNIOSKODAWCY