Aktualności Vitroterm-Murów S.A.

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY I SPADKOBIERCÓW AKCJONARIUSZY

13 października 2020

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY I SPADKOBIERCÓW AKCJONARIUSZY

 1. Nabycie akcji imiennych przez spadkobierców.

Z chwilą śmierci osoby uprawnionej do akcji imiennej następuje otwarcie spadku, do którego powołani są spadkobiercy (osoby uprawnione wskazane w ustawie albo w testamencie). Stwierdzenie nabycia praw do spadku następuje na podstawie albo postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu praw do spadku, albo aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Do czasu działu spadku prawo do akcji – będących częścią spadku – przysługuje wszystkim spadkobiercom w częściach (udziałach) wskazanych w postanowieniu sądu o stwierdzeniu praw do spadku albo w notarialnym akcie poświadczenia dziedziczenia (art. 1035 kc). Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela; za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie (art. 333 par. 2 ksh). Jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich (art. 333 par. 3 ksh). Spadkobiercy mogą w sądzie albo u notariusza dokonać działu spadku (art. 1037 kc), na podstawie którego prawa do akcji – wchodzących w skład spadku – może nabyć jeden ze spadkobierców. Z chwilą działu spadku prawa z akcji wykonuje ten ze spadkobierców, który nabył prawa do akcji na podstawie tego aktu notarialnego albo orzeczenia sądu.

Zatem spadkobiercy osoby uprawnionej z akcji, jeżeli chcą wykonywać prawa z akcji lub je zbyć, muszą przedstawić:

 1. postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku albo
 2. notarialny akt poświadczenia dziedziczenia,
 3. ewentualnie dział spadku (akt notarialny albo orzeczenie sądu),
 4. ewentualnie oświadczenie spadkobierców (co najmniej z podpisami notarialnie

           poświadczonymi)o ustanowieniu wspólnegoprzedstawiciela.                         

 1. Przeniesienie akcji imiennych przez spadkobierców.

Zgodnie z art. 339 ksh  przeniesienie akcji imiennej następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji,  albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji.

Zgodnie z art. 343 ksh wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej.

 Dla zbycia akcji imiennych konieczne jest pisemne oświadczenie zbywcy o przeniesieniu oraz przeniesienie posiadania akcji (art. 339 KSH). Pierwszym elementem skutecznego zbycia akcji jest oświadczenie woli w formie pisemnej. Oświadczenie woli powinno wskazywać nabywcę, na rzecz którego ma zostać dokonane przeniesienie akcji.

 Drugim elementem zbycia  akcji imiennych jest przeniesienie posiadania. Brak przeniesienia posiadania akcji imiennych powoduje bezskuteczność zbycia praw z akcji.

Uwieńczeniem czynności prowadzących do przeniesienia akcji imiennych jest wpis do księgi akcyjnej.  Wpisu do księgi akcyjnej dokonuje zarząd spółki akcyjnej.

Do czasu działu spadku, zawarcia umowy sprzedaży akcji imiennej i jej wydania muszą dokonać wszyscy spadkobiercy.

 Ewentualne pełnomocnictwa spadkobierców dla jednego z nich albo osoby trzeciej, która miałaby dokonać sprzedaży akcji objętych spadkiem powinny być szczególne (do tej konkretnej czynności) i co najmniej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 

 1. Utracone lub zniszczone dokumenty akcji.

W dniu 2.11.2020 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy wprowadzi do statutu Społki poprawki, zgodnie z którymi:

 1.  W przypadku znacznego uszkodzenia lub utraty dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, Spółka wyda uprawnionemu ,na jego pisemny wniosek, duplikat zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji.
     2. Akcjonariusz ma prawo zwrócenia się z wnioskiem do Spółki o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który uległ zniszczeniu lub został utracony. Akcjonariusz powinien wskazać, że jest uprawniony do uzyskania duplikatu tego dokumentu.
     3. Po otrzymaniu wniosku, Spółka ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na swojej stronie internetowej wezwanie, aby posiadacz lub inne osoby roszczące sobie prawa do zniszczonych lub utraconych akcji okazały je Spółce przed upływem 2 tygodni od daty ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw.
    4. Jeżeli w ciągu wyżej określonych terminów nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji, ani nie zgłosi sprzeciwu, Spółka umorzy dokument akcji  i wyda duplikat.
 2. Ewentualne wnioski o wydanie duplikatu dokumentów akcji należy złożyć w siedzibie Spółki nie później niż 5 listopada 2020 r. co umożliwi zbycie akcji przed obowiązkową dematerializacją lub wpisanie uprawnionego do Rejestru Akcjonariuszy

 

                                                                                                                      Zarząd