Aktualności Vitroterm-Murów S.A.

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 8 CZERWCA 2021 R.

05 maja 2021

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm – Murów”

z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33,

działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z §33 statutu spółki

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 

na dzień 8 czerwca 2021 r. godz. 1500 w siedzibie spółki,

w Murowie przy ul. Wolności 33

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2020.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r.
  7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2020 r.
  8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki.

 

Zarząd informuje, że od dnia 18 maja 2021 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Lista Akcjionariuszy i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności .

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.

Rejestracja uczestników od godz. 14 00.