Aktualności Vitroterm-Murów S.A.

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 20 CZERWCA 2023 R.

20 maja 2023

 

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm – Murów” z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33,

działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z §33 statutu spółki

 

zwołuje 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

 

na dzień 20 CZERWCA 2023 r. godz. 1500 w siedzibie spółki, w Murowie przy ul. Wolności 33

 

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2022.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2022.
 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.

 

 

 

Zarząd informuje, że od dnia 05 CZERWCA 2023 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności .

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 14 00.