Aktualności Vitroterm-Murów S.A.

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 14 CZERWCA 2022 R.

16 maja 2022

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm – Murów”

z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33,

działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z §33 statutu spółki

 

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

 

na dzień 14 czerwca 2022 r. godz. 1500 w siedzibie spółki,

w Murowie przy ul. Wolności 33

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2021.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2021 r.
 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki.
 11. Wybory do Rady Nadzorczej.

 

 

 

Zarząd informuje, że od dnia 30 maja 2022 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Lista Akcjonariuszy i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności .

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.

Rejestracja uczestników od godz. 14 00.