Aktualności Vitroterm-Murów S.A.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02.11.2020 r.

05 października 2020

 

„Vitroterm – Murów” Spółka Akcyjna w Murowie

KRS 0000058790.SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r.

 

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm – Murów”

z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33,

działając na podstawie art. 398 i 399 k.s.h. w związku z §33 statutu spółki

 

zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

 

na dzień 2 listopada 2020 r. godz. 1500 w siedzibie spółki,

w Murowie przy ul. Wolności 33

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
  6. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd S-ki podaje treść projektowanych zmian w Statucie.

 

 Do dotychczasowej treści Statutu dodaje się nowy § 22 A o następującym brzmieniu:

      "1. W przypadku znacznego uszkodzenia lub utraty dokumentów akcji wydanych przez   Spółkę, Spółka wydaje uprawnionemu ,na jego pisemny wniosek, duplikat zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji.
2. Akcjonariusz ma prawo zwrócenia się z wnioskiem do Spółki o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który uległ zniszczeniu lub został utracony. Akcjonariusz powinien wskazać, że jest uprawniony do uzyskania duplikatu tego dokumentu.
3. Po otrzymaniu wniosku, Spółka ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na swojej stronie internetowej wezwanie, aby posiadacz lub inne osoby roszczące sobie prawa do zniszczonych lub utraconych akcji okazały je Spółce przed upływem 2 tygodni od daty ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw.
4 Jeżeli w ciągu wyżej określonych terminów nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji, ani nie zgłosi sprzeciwu, Spółka umorzy dokument akcji  i wyda duplikat."

 

Zarząd informuje, że od dnia 19 października 2020 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku N.W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności .

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.

Rejestracja uczestników od godz. 13 00.