Zapytanie ofertowe - 06.01.2014

6 stycznia 2014

Murów , 06.01.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z planowanym wdrożeniem przez "VITROTERM-MURÓW" SPÓŁKA AKCYJNA projektu pn. Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie VITROTERM-MURÓW”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na następujące usługi:

"Zakup baz danych - 1 opracowanie.

Bazy danych powinny obejmować dane firm na rynku docelowym: ROSJA. Zakres danych, które powinna obejmować baza to: pełna nazwa, adres, numery telefonu / faksu, dostępny adres e-mail, adres strony internetowej, dokładny profil działalności - koszt bazy został oszacowany na podstawie średnich cen dedykowanych baz danych, cenniki zostały udostępnione przed komercyjne firmy konsultingowe opracowujące bazy danych.

"Zakup baz danych - 1 opracowanie.

Bazy danych powinny obejmować dane firm na rynku docelowym: LITWA. Zakres danych, które powinna obejmować baza to: pełna nazwa, adres, numery telefonu / faksu, dostępny adres e-mail, adres strony internetowej, dokładny profil działalności - koszt bazy został oszacowany na podstawie średnich cen dedykowanych baz danych, cenniki zostały udostępnione przed komercyjne firmy konsultingowe opracowujące bazy danych.

"Zakup baz danych - 1 opracowanie.

Bazy danych powinny obejmować dane firm na rynku docelowym: NORWEGIA. Zakres danych, które powinna obejmować baza to: pełna nazwa, adres, numery telefonu / faksu, dostępny adres e-mail, adres strony internetowej, dokładny profil działalności - koszt bazy został oszacowany na podstawie średnich cen dedykowanych baz danych, cenniki zostały udostępnione przed komercyjne firmy konsultingowe opracowujące bazy danych.

Zakup usług doradczych w zakresie selekcji kontrahentów - 1 opracowanie.

Koszt powinien obejmować opracowanie wyselekcjonowanej listy potencjalnych kontrahentów: na podstawie ustalonych kryteriów doboru potencjalnych partnerów handlowych firma doradcza dokona przeglądu odbiorców z branż stolarki otworowej, budowlanej etc. na rynku docelowym: ROSJA, następnie wybór najbardziej optymalnych potencjalnych partnerów handlowych, nawiązanie z nimi kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, a także opracuje ofertę produktową firmy i e-mail ofertowy, które będą rozesłane do wyselekcjonowanych firm.

Zakup usług doradczych w zakresie selekcji kontrahentów - 1 opracowanie.

Koszt powinien obejmować opracowanie wyselekcjonowanej listy potencjalnych kontrahentów: na podstawie ustalonych kryteriów doboru potencjalnych partnerów handlowych firma doradcza dokona przeglądu odbiorców z branż stolarki otworowej, budowlanej etc. na rynku docelowym: LITWA, następnie wybór najbardziej optymalnych potencjalnych partnerów handlowych, nawiązanie z nimi kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, a także opracuje ofertę produktową firmy i e-mail ofertowy, które będą rozesłane do wyselekcjonowanych firm.

Zakup usług doradczych w zakresie selekcji kontrahentów - 1 opracowanie.

Koszt powinien obejmować opracowanie wyselekcjonowanej listy potencjalnych kontrahentów: na podstawie ustalonych kryteriów doboru potencjalnych partnerów handlowych firma doradcza dokona przeglądu odbiorców z branż stolarki otworowej, budowlanej etc. na rynku docelowym: NORWEGIA, następnie wybór najbardziej optymalnych potencjalnych partnerów handlowych, nawiązanie z nimi kontakt e-mailowy oraz telefoniczny, a także opracuje ofertę produktową firmy i e-mail ofertowy, które będą rozesłane do wyselekcjonowanych firm.

"Usługa zorganizowania misji gospodarczej do Moskwy (Rosja) w celu uczestnictwa przedstawicieli firmy w targach MOSBUILD w 2014 roku.

Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi z listy wystawców, nawiązanie kontaktu przed targami (e-mailowy / telefoniczny) i opracowanie raportu końcowego (harmonogramu spotkań) - 1 opracowanie. Rynki docelowe: Litwa, Rosja

 
"Organizacji wyjazdu 3 osób do Moskwy (zakwaterowanie, bilety wstępu na targi, przeloty)

"Usługa zorganizowania misji gospodarczej do Moskwy (Rosja) w celu uczestnictwa przedstawicieli firmy w targach MIR STEKLA w 2014 roku.

 Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi z listy wystawców, nawiązanie kontaktu przed targami (e-mailowy / telefoniczny) i opracowanie raportu końcowego (harmonogramu spotkań) - 1 opracowanie. Rynki docelowe: Litwa, Rosja

Organizacji wyjazdu 3 osób do Moskwy (zakwaterowanie, bilety wstępu na targi, przeloty)

"Usługa zorganizowania misji gospodarczej do Duseldorfu (Niemcy) w celu uczestnictwa przedstawicieli firmy w targach GLASSTEC w 2014 roku.

Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi z listy wystawców, nawiązanie kontaktu przed targami (e-mailowy / telefoniczny) i opracowanie raportu końcowego (harmonogramu spotkań) - 1 opracowanie. Rynki docelowe: Norwegia, Szwecja, Czechy, Litwa, Rosja


Organizacji wyjazdu 3 osób do do Duseldorfu - Niemcy (zakwaterowanie, bilety wstępu na targi)

Organizacji wyjazdu 2 osób do Norwegii (zakwaterowanie, transport)

Organizacji wyjazdu 2 osób do Szwecji (zakwaterowanie, transport)

Organizacja wyjazdu 2 osób na Litwę i do Rosji (Kalingradu) – zakwaterowanie na Litwie i w Rosji

Złożona oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • cenę netto w poszczególnych pozycjach,
 • datę sporządzenia i termin ważności oferty,
 • podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową,

Opis realizowanego Projektu oraz szacunkowe kwoty na realizację poszczególnych zadań przedstawione zostały we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, natomiast Plan Rozwoju Eksportu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Dokumenty te są ogólnie dostępne do wszystkich potencjalnych wykonawców usług i można je pobrać ze strony internetowej i/lub są dostępne do wglądu w siedzibie firmy. Niniejsze zapytanie dotyczy tylko części działań zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu. Są to działania, które będą realizowane w pierwszej kolejności. Przed realizacją kolejnych działań wystosujemy kolejne zapytanie ofertowe.

 
Oferta może być przesłana w wybranej formie:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: je@vitroterm.pl
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Wolności 33, 46-030 Murów
 • osobiście w siedzibie firmy

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych.


Termin składania ofert upływa: 20.01.2014 r.

Oferta powinna być ważna co najmniej do: 30.11.2014 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria oceny i ich wagi:

1.Cena netto  - waga 40
2. Doświadczenie zawodowe:  - waga 60

a) oferent posiada doświadczenie w wykonywaniu baz danych

b) oferent posiada doświadczenie w zakresie selekcji kontrahentów i organizacji spotkań,

c) oferent posiada doświadczenie w organizacji wyjazdów zagranicznych

d) ilość lat działalności oferenta na rynku w wyżej wymienionym zakresie.

Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach:

Opis sposobu obliczania kryterium nr 1: Cena netto
Ocena wg kryterium ceny:

oferta z najmniejszą ceną otrzymuje 30 punktów,
pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:
C = (Cmin / Cof.) x 40

gdzie:

x – znak mnożenia,

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie,

Cmin – najniższa cena,

Cof. – cena oferenta.

Opis sposobu obliczania kryterium nr 2: Doświadczenie zawodowe

Ocena wg kryterium doświadczenie zawodowe:

a) oferent w okresie ostatnich 3 lat wykonał:

 • więcej niż 100 baz danych – 15 pkt.,
 • 100-50 baz danych – 10 pkt.,
 • mniej niż 50 baz danych – 0 pkt.,

b) oferent w okresie ostatnich 3 lat wykonał:

 • więcej niż 50 selekcji i organizacji spotkań – 15 pkt.,
 • 20-50 selekcji i organizacji spotkań – 10 pkt.,
 • mniej niż 20 selekcji i organizacji spotkań – 0 pkt.;

c) oferent w okresie ostatnich 3 lat zorganizował:

 • więcej niż 30 organizacji wyjazdów zagranicznych – 15 pkt.,
 • 30 – 15 organizacji wyjazdów zagranicznych – 10 pkt.,
 • mniej niż 15 organizacji wyjazdów zagranicznych – 0 pkt.;

d) oferent działa na rynku w wyżej wymienionym zakresie:

 • dłużej niż 2 lata – 15 pkt.,
 • 1-2 lata – 10 pkt.,
 • krócej niż 1 rok – 0 pkt.


Zamawiający dokona przeglądu ofert posługując się ustalonymi kryteriami do każdej pozycji w formularzu ofertowym i wybierze najkorzystniejsze oferty które uzyskają najwyższa liczbę punktów w poszczególnych pozycjach. Usługi będą realizowane w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie. Poszczególne działania będą realizowane na podstawie zamówień, w terminach odpowiadającym przebiegu Projektu.

 

do góry