Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu

29 maja 2020

 

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm – Murów”

z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33,

działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z §33 statutu spółki

 

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

 

na dzień 25 czerwca 2020 r. godz. 15 00 w siedzibie spółki,

w Murowie przy ul. Wolności 33

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019 r.
 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uprawnionego podmiotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy Spółki.
 12. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w Statucie:

           - do dotychczasowej treści § 13 proponuje się dodać:

           - pkt. 3 o treści: „Z dniem przekazania ewidencji akcji do Rejestru Akcjonariuszy,

             prowadzonego przez uprawniony do tego podmiot wybrany przez Walne  

             Zgromadzenie , ponosi on odpowiedzialność za prawidłowość  

             realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy"

         - oraz pkt. 4 o treści: „Z Rejestru Akcjonariuszy wyłączona jest funkcja pośredniczenia

             w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu

             przysługujących im praw z akcji"

           - w § 40 do dotychczasowej treści pkt. 1 proponuje się dodać:

             „oraz stronie internetowej Spółki"

 

 

Zarząd informuje, że od dnia 05 czerwca 2020 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności .

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.

Rejestracja uczestników od godz. 14 00.

 

do góry